Deze website is een samenwerking tussen Wind & Watersport Vlaanderen en Sport Vlaanderen

Algemeen

Wind en Watersport Vlaanderen (WWSV) hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. WWSV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als WWSV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Wind en Watersport Vlaanderen
Zetel: Zuiderlaan 13, 9000 Gent
Telefoon: 09/243.11.20
Emailadres: info@wwsv.be
Ondernemingsnummer: 0472215004

Welke gegevens verwerken we?

WWSV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, bankrekeningnummer
 • Foto’s
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer
 • Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, aard beperking, medisch attest

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Waar verzamelen we de gegevens?

De gegevens worden op volgende locaties bewaard: Ledenbeheersysteem, server federatie, archief kasten,…

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door WWSV verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van WWSV (uitvoering overeenkomst)
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (toestemming betrokkene)
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)
 • Ledenbeheer
 • Verzekering
 • Aanvraag brevetten
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Wie verwerkt de gegevens?

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

De gegevens worden verwerkt door:

 • Vrijwilligers van de federatie
 • Medewerkers van de federatie

Verstrekking aan derden

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting); EasyHost, West-concept, Combell
 • Het verzorgen van een goede werking van onze websites; Google
  • WWSV heeft een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten.
  • de gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt.
  • WWSV heeft ‘gegevens delen’ met Google uitgezet.
  • De Google Analytics-cookies niet worden gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords.
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …); JFK ComputerSystems • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen: EasyHost, Mailchimp
 • Het verzorgen van verzekeringen: Arena
 • Het verkrijgen van subsidies: Sport Vlaanderen, FOD

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Geautomatiseerde besluitvorming

WWSV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van WWSV) tussen zit. WWSV gebruikt geen gegevens voor profileringsdoeleinden.

Minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wwsv.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Bewaartermijn

Wind en Watersport Vlaanderen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. WWSV verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 10 jaar.

Beveiliging van de gegevens

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens WWSV van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@wwsv.be

Je rechten omtrent je gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door WWSV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wwsv.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, ID-nummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Wijziging privacyverklaring

Wind en Watersport Vlaanderen kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 07-04-2020